ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010

  • Ο Όμιλος ΟΤΕ επιδεικνύει αντοχή κατά το Α’ τρίμηνο παρουσιάζοντας:
    • Περιορισμένη απώλεια εσόδων
    • Ικανοποιητική κερδοφορία
  • Οι επιδόσεις της κινητής τηλεφωνίας είναι σημαντικά καλύτερες των τάσεων της αγοράς
  • Οι προοπτικές για το έτος θα επηρεαστούν περαιτέρω από το οικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον
  • Έμφαση στην παραγωγή και εξοικονόμηση χρηματορροών με στόχο την εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας σε μακροπρόθεσμη βάση.

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο 2010, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

(Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2010 Α’τρίμηνο 2009** +/- %
Κύκλος Εργασιών 1.409,3 1.454,5 -3,1%
EBITDA 478,7 731,1 -34,5%
Περιθώριο EBITDA % 34,0% 50,3% -16,3μον
Προσαρμοσμένο* EBITDA 515,9 543,5 -5,1%
Περιθώριο EBITDA % 36,6% 37,4% -0,8pp
Λειτουργικά Κέρδη 201,8 453,3 -55,5%
Καθαρά Κέρδη 65,8 268,5 -75,5%
Basic Βασικά Κέρδη ανά   μετοχή (€) 0,1341 0,5478 -75,5%
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 191,3 221,4 -13,6%
Χρηματορροές από λειτουργικές δραστηριότητες 202,9 310,8 -34,7%

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης με κίνητρα στον Όμιλο

** Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής. (Παραπομπή: Οικονομικές

Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε της 31 Μαρτίου 2010, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, Σημείωση 16)

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ κ, Παναγής Βουρλούμης σημείωσε τα εξής: « Παρά τις αρνητικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και το δύσκολο περιβάλλον στις άλλες χώρες που δραστηριοποιούμαστε, ο ΟΤΕ επέδειξε αντοχή κατά τους τρείς πρώτους μήνες του έτους, συγκρατώντας το βαθμό απώλειας εσόδων στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε τριμήνων. Στο πλαίσιο προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων και των ελλήνων καταναλωτών στους αυστηρούς όρους του νέου οικονομικού πακέτου στήριξης, είναι πιθανόν να σημειωθεί αύξηση των αποσυνδέσεων μαζί με μείωση της δαπάνης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Αν και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την υπεράσπιση της θέσης μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, θεωρούμε ότι δε θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον ρυθμό μείωσης εσόδων και κερδοφορίας του Α’ τριμήνου, για όλο το έτος». Ο κ. Βουρλούμης πρόσθεσε: « Ο ΟΤΕ, ένας από τους  μεγαλύτερους και ισχυρότερους Ομίλους της ελληνικής αγοράς, σκοπεύει να αναλάβει το ρόλο που του αναλογεί στην προσπάθεια αναγέννησης της οικονομίας της χώρας μας. Στη διάρκεια της προσπάθειας αυτής θα κάνουμε ότι χρειάζεται ώστε να εξασφαλίσουμε ότι προστατεύονται τα μακροχρόνια συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας μας, χωρίς εξαίρεση.»

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2010 Α’τρίμηνο 2009 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 560,6 605,0 -7,3%
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 194,8 201,4 -3,3%
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 464,7 456,7 1,8%
Κινητή Τηλεφωνία, Διεθνώς 247,4 264,6 -6,5%
Λοιπά 104,6 96,4 8,5%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (162,8) (169,6) -4,0%
ΣΥΝΟΛΟ 1.409,3 1.454,5 -3,1%

Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, τον αυξημένο ανταγωνισμό και τη μειωμένη καταναλωτική δύναμη σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, ο Όμιλος ΟΤΕ κατάφερε να ελέγξει την απώλεια των εσόδων του. Σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρουμένων των εσόδων της  θυγατρικής Cosmofon το Α’ τρίμηνο του 2009, και των εσόδων της Zapp στη Ρουμανία το Α’ τρίμηνο του 2010) τα έσοδα μειώθηκαν μόλις κατά 2,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, κυρίως λόγω της βελτίωσης των δραστηριοτήτων της κινητής τηλεφωνίας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Τα Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου εξαιρουμένων των αποσβέσεων, κατά το Α’ τρίμηνο του 2010, ανήλθαν στα € 930,6 εκατ. Εξαιρουμένου του αντιλογισμού του κόστους της εθελουσίας αποχώρησης κατά το Α’ τρίμηνο 2009, ως αποτέλεσμα της συνεισφοράς 4% του Ελληνικού Δημοσίου στο ΙΚΑ, και αναπροσαρμόζοντας για άλλα κόστη του προγράμματος πρόωρης αποχώρησης, τα Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 1,9% από την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες χρεώσεις από τους εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και στη μείωση στα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα.

Τα Έξοδα Μισθοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για αποζημιώσεις συνταξιοδοτήσεων και λογαριασμό νεότητας) παρέμειναν σταθερά, καθώς η μείωση του προσωπικού του Ομίλου αντιστάθμισε τις αυξήσεις στη μισθοδοσία και στα επιδόματα.

Οι Χρηματορροές του Ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες επιβαρύνθηκαν με τη πληρωμή ειδικού φόρου €113,1 εκατ. Εξαιρουμένης αυτής της πληρωμής, οι χρηματορροές βελτιώθηκαν το πρώτο τρίμηνο.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν το Α’ τρίμηνο του 2010, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επενδύσεων σε όλες τις δραστηριότητες, κυρίως στη κινητή τηλεφωνία. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ως ποσοστό των εσόδων του Ομίλου το Α’ τρίμηνο του 2010  ήταν 13,6%, σε σχέση με 15,2% το πρώτο τρίμηνο του 2009. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της ΟΤΕ ΑΕ, της RomΤelecom και της Cosmote ανήλθαν σε € 45,3 εκατ., € 40,4 εκατ. και € 99,4 εκατ. αντίστοιχα.

Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:

(Εκατ. € ) 31 Μαρτίου 2010 31 Μαρτίου 2009
Βραχυπρόθεσμα:
– Τραπεζικά δάνεια 3,3 3,3
Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα:
– Ομόλογα 4.880,2 4.876,6
– Τραπεζικά δάνεια 543,9 542,1
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων 5.427,4 5.421,9
Ταμειακά Διαθέσιμα 878,5 868,8
Καθαρός Δανεισμός 4.548,9 4.553,1

1. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

31 Μαρτίου

2010

31 Μαρτίου

2009

+/- %
Γραμμές PSTN 3.688.359 4.027.567 -8,4%
Γραμμές ISDN ισοδύναμες με 64kb 1.182.804 1.254.110 -5,7%
Σύνολο Γραμμών(κανάλια) 4.871.163 5.281.677 -7,8%
Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών 51.067
Συνδρομητές ADSL 1.148.952 1.028.360 11,7%
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο 1.140.501 770.506 48,0%
(λεπτά, εκατ) 31 Μαρτ 2010 31 Μαρτ 2009 +/- %
Αστική 2.462,6 2.644,3 -6,9%
Υπεραστική 458,4 486,3 -5,7%
Διεθνής 62,2 57,3 8,6%
Από Σταθερό σε Κινητό 349,7 381,6 -8,4%
Ολογοψήφια (special calls) 31,2 38,1 -18,1%
Σύνολο Κίνησης Φωνής 3.364,1 3.607,6 -6,7%
Dial-up Internet 168,2 390,3 -56,9%

Στο A’ τρίμηνο του 2010 οι δραστηριότητες του ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα κατέγραψαν την απώλεια περισσότερων από 120.000 PSTN και ISDN γραμμών, μια σημαντική αύξηση στον ρυθμό των αποσυνδέσεων, σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο (LLU), ένας αυξημένος αριθμός πελατών επέλεξε οικονομικά πακέτα υπηρεσιών φωνής του ανταγωνισμού. Στο σημερινό ρυθμιστικό περιβάλλον, και παρά τις συνεχείς προσπάθειες να προωθήσει τα πρόσφατα πακέτα φωνής ενιαίας χρέωσης, ο ΟΤΕ δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί με προσφορές ανάλογες (τιμολογιακά) του ανταγωνισμού, που ελκύουν όλο και περισσότερους συνδρομητές που δίνουν έμφαση στη τιμή.

Δεδομένου ότι η ανάπτυξη του LLU ενισχύθηκε το τελευταίο διάστημα από τη ζήτηση για προϊόντα φωνής παρά για ευρυζωνικές υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα, ο ΟΤΕ εστιάζει στον εντοπισμό και τη διακράτηση των πελατών αυτών που είναι πιθανότερο να επιλέξουν ανταγωνιστικά προϊόντα. Οι πρωτοβουλίες αυτές της εταιρείας, που επιφέρουν άμεση μείωση του ARPU (μέσα έσοδα ανά πελάτη), στοχεύουν στη συγκράτηση της απώλειας γραμμών και στην εξασφάλιση της δυνατότητας ενισχυμένων πωλήσεων στο μέλλον. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Ο ΟΤΕ θα επιδιώξει, επίσης, να μειώσει τους χρόνους λήψης ρυθμιστικής έγκρισης, ώστε να μπορεί να προσφέρει τιμολογιακές προτάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις σημερινές, δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται για τον Έλληνα καταναλωτή.

Στο τέλος του Μαρτίου 2010, η συνολική αγορά ADSL στην Ελλάδα έφθασε τα 2,3 εκατομμύρια συνδρομητές από 1,8 εκατομμύρια ένα χρόνο πριν. Οι  καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις, το τρίμηνο, ήταν περισσότερες από 145.000, ενώ ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει και τους συνδρομητές που χρησιμοποιούν μόνο υπηρεσίες φωνής μέσω LLU. Kατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις του ΟΤΕ, στη λιανική, ξεπέρασαν τις 33.000.

Το Φεβρουάριο, ο ΟΤΕ διέθεσε, πρώτη φορά, μια ολοκληρωμένη λύση Internet – Ομιλίας – Τηλεόρασης που είχε μεγάλη απήχηση. Το Μάρτιο, ο ΟΤΕ βελτιστοποίησε τις υπηρεσίες του ADSL, παρέχοντας μόνο δύο ταχύτητες πρόσβασης (2Mbps και έως 24Mbps) και αναβαθμίσεις που προσφέρονται στους πελάτες χωρίς επιπλέον χρέωση. Ως αποτέλεσμα, το συνδυαστικό προϊόν Conn-x DP8 που είχε διατεθεί το προηγούμενο τρίμηνο και που προσφέρει υπηρεσίες φωνής και ευρυζωνικό Internet, διατίθεται τώρα  σε ταχύτητες μέχρι 24Mbps. Στο τέλος του Μαρτίου 2010 το Conn-x DP8 είχε ήδη προσελκύσει περισσότερους από 72.500 συνδρομητές. Οι υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης (pay-TV) του ΟΤΕ είναι πλέον διαθέσιμες στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδος. Οι συνδρομητές IPTV στο τέλος του τριμήνου ανήλθαν σε 23.432.

Στην αγορά των επιχειρησιακών πελατών, o OTE διατήρησε τη θέση του στην αγορά των υπηρεσιών δεδομένων και στην ενοποίηση δικτύων, ενώ συνέχισε να αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό, τιμολογιακά, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες φωνής και connectivity. Στο σημερινό οικονομικό πλαίσιο, οι επιχειρησιακοί πελάτες αξιολογούν τις υποδομές των τηλεπικοινωνιών τους, αποσυνδέοντας αχρησιμοποίητες γραμμές ή γραμμές που υπολειτουργούν, αναβάλλοντας ή ακυρώνοντας όλα τα έργα, εκτός από τα πλέον κρίσιμα. Στο περιβάλλον αυτό, ο ΟΤΕ κατάφερε να διατηρήσει τα έσοδα από τις υπηρεσίες δεδομένων αλλά και systems integration, στα υψηλά επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2009, αλλά σημείωσε επιβράδυνση στις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης (Conn-x@Work). Tα μεγάλα εταιρικά έργα, που σε πολλές περιπτώσεις περιορίζονται σε μέγεθος σε σχέση με τις αρχικές προδιαγραφές, εξακολουθούν να παίζουν βασικό ρόλο στη πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην αγορά των επιχειρησιακών πελατών.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2010 Α’τρίμηνο 2009 +/- %
Κύκλος Εργασιών 560,6 605,0 -7,3%
– Βασικά μηνιαία τέλη 132,1 147,4 -10,4%
– Κλήσεις σταθερό προς σταθερό 93,4 103,2 -9,5%
– Κλήσεις σταθερό προς κινητό 30,9 42,4 -27,1%
– Διεθνή τηλεφωνία 37,3 39,7 -6,0%
– Λοιπά 266,9 272,3 -2,0%
EBITDA 153,7 390,8 -60,7%
Περιθώριο EBITDA % 27,4% 64,6% -37,2μον
Προσαρμοσμένο EBITDA* 185,2 199,9 -7,3%
Περιθώριο EBITDA % 33,0% 33,0% 0,0μον
Λειτουργικά Κέρδη 57,8 281,2 -79,4%
Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου/(αντιλογισμός) 31,5 (190,9)
Αποσβέσεις 95,9 109,6 -12,5%

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης

Στο Α’ τρίμηνο του 2010, τα έσοδα από μηνιαία πάγια σημείωσαν, ακόμη μια φορά, σημαντική μείωση ως αποτέλεσμα των αποσυνδέσεων γραμμών, ενώ τα έσοδα από κλήσεις σταθερό προς κινητό μειώθηκαν ως αποτέλεσμα της μείωσης τελών διασύνδεσης από σταθερό ή κινητό προς κινητό. Τα έσοδα από υπηρεσίες ADSL αλλά και LLU σημείωσαν αύξηση, κυρίως λόγω της ανάπτυξης των αγορών ευρυζωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φωνής μέσω LLU.

Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των προγραμμάτων αποχώρησης και των φόρων και αποσβέσεων, μειώθηκαν κατά 7,4% στο τρίμηνο κυρίως λόγω της χαμηλής μείωσης των εξόδων μισθοδοσίας και ενός διψήφιου ποσοστού μείωσης στα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα. Ως αποτέλεσμα, το προσαρμοσμένο EBITDA, ως ποσοστό των εσόδων, διατηρήθηκε σταθερό από τρίμηνο σε τρίμηνο.

2. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

31 Μαρτίου 2010 31 Μαρτίου 2009 +/- %
Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας 2.700.587 2.933.099 -7,9%
Συνδρομητές ADSL και mobile data 830.623 701.173 18,5%
Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH & IPTV) 893.757 724.545 23,4%
(Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2010 Α’τρίμηνο 2009 +/- %
Κύκλος Εργασιών 194,8 201,4 -3,3%
EBITDA 59,3 74,6 -20,5%
Περιθώριο EBITDA % 30,4% 37,0% -6,4μον
Προσαρμοσμένο* EBITDA 62,4 77,9 -19,9%
Περιθώριο EBITDA % 32,0% 38,7% -6,4μον
Λειτουργικά Κέρδη 3,3 13,7 -75,9%
Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου/(αντιλογισμός) 3,1 3,3 -6,1%

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης

Ενώ η κατάσταση στη Ρουμανία έχει αρχίσει να εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, η οικονομία είναι ακόμη περιορισμένη από την επίδραση της κρίσης του 2009, συμπεριλαμβανομένης και της σημαντικής αύξησης της ανεργίας. Παρά τις αντίξοες αυτές συνθήκες η RomTelecom κατάφερε να συγκρατήσει τη πτώση των εσόδων της σε μόλις 3,3% το Α’ τρίμηνο του 2010, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Αυτή η μείωση στο τρίμηνο, οφείλεται κυρίως στη μείωση 12% στα έσοδα από τις παραδοσιακές υπηρεσίες φωνής λόγω της μείωσης 4% του ARPU, και την απώλεια γραμμών της τάξης του 8% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2009.

Η στρατηγική της RomΤelecom αποσκοπεί στο να αντισταθμίσει την απώλεια των εσόδων στην σταθερή τηλεφωνία, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς σε νέους αναπτυσσομένους τομείς, όπως η ευρυζωνικότητα και οι υπηρεσίες δορυφορικής τηλεόρασης. Η μείωση αυτή των πελατών των παραδοσιακών υπηρεσιών (PSTN) φωνής, στο έτος, αντισταθμίστηκε από την αύξηση των πελατών νέων υπηρεσιών (xDSL και συνδρομητικής τηλεόρασης). Στο τέλος του πρώτου τριμήνου η RomΤelecom πέτυχε αύξηση 3% του συνόλου των διακριτών συνδρομητών των υπηρεσιών (RGUs), που ανήλθαν σε 4,5% εκατομμύρια. Οι πελάτες xDSL αυξήθηκαν κατά 13% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2009, ενώ η διείσδυση ξεπέρασε το 29% του συνόλου των συνδρομητών PSTN και  σχετικά έσοδα αυξήθηκαν 8%. Αντίστοιχα, ο αριθμός των συνδρομητών δορυφορικής τηλεόρασης αυξήθηκε κατά 23%, ξεπερνώντας τους 890.000, οδηγώντας τη διείσδυση στις συνδέσεις PSTN στο 33% και αυξάνοντας τα σχετικά έσοδα κατά 55% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2009.

Η RomΤelecom παρουσιάζει μια σειρά προϊόντων νέας γενιάς για να ανταποκριθεί ή να ξεπεράσει τις προσφορές του ανταγωνισμού. Στη περίπτωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, για παράδειγμα, η εταιρεία εφαρμόζει μια λύση εξοικονόμησης κόστους, προσφέροντας ταχύτητες έως και 100Mbps σε συγκεκριμένες περιοχές. Η πλατφόρμα του IPTV (διαδικτυακής τηλεόρασης), που διέθεσε πρόσφατα η εταιρεία, προσφέρει δυνατότητες διαδραστικού video-on-demand και είχε προσελκύσει 4.000 συνδρομητές (του συνδυαστικού πακέτου που περιλαμβάνει VoIP, Internet υψηλών ταχυτήτων και διαδικτυακής τηλεόρασης) μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2010. Την ίδια περίοδο, η νέα υπηρεσία VDSL Internet πολύ υψηλών ταχυτήτων (20-30 Mbps) έχει ήδη προσελκύσει 8.000 συνδρομητές, στις 10 πόλεις στις οποίες διατίθεται. Τέλος, στις 31 Μαρτίου 2010, οι συνδέσεις CDMA έφθασαν τις 40.000, σχεδόν 50% περισσότερες από όσες υπήρχαν στο τέλος του 2009.

Η RomTelecom προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και στους εταιρικούς πελάτες. Στο τέλος του Μαρτίου 2010, η εταιρεία διαχειριζόταν 18.000 PCs, σχεδόν διπλάσιο αριθμό από ότι διαχειριζόταν στις αρχές του έτους. Η RomTelecom ήταν επίσης ο πρώτος πάροχος από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που απέκτησε πιστοποίηση της Cisco, “Cisco Managed Services Channel Partner”.

Tέλος, με στόχο την ενίσχυση της διείσδυσης των υπηρεσιών Internet υψηλών ταχυτήτων, η RomTelecom δημιούργησε ένα δεύτερο brand, με το όνομα NextGen.

Η RomTelecom ενίσχυσε για μια ακόμη φορά τις ενέργειες της, για τη μείωση του κόστους. Η αύξηση 6,6% στα Λειτουργικά Έξοδα προ αποσβέσεων, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2009, οφείλεται κυρίως στον τετραπλασιασμό του κόστους περιεχομένου και στο διπλασιασμό των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι περισσότερες από τις άλλες κατηγορίες εξόδων ήταν μειωμένες.

Τον Ιανουάριο 2010, η RomTelecom προχώρησε σε εξωτερική ανάθεση (οutsourcing) των δραστηριοτήτων συντήρησης του δικτύου μεταγωγής της, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το προσωπικό της κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 2010.

3. ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κύκλος εργασιών

(€ εκατ)

Q1’10 Q1’09 % Δ
Ελλάδα 464,7 456,7 1,8%
Αλβανία 28,6 40,4 -29,2%
Βουλγαρία 104,0 108,6 -4,2%
Ρουμανία 114,8 101,3 13,3%
πΓΔΜ 14,3
Ενδοομιλικές Απαλοιφές (6,9) (4,9) 39,8%
Σύνολο 705,2 716,4 -1,6%
EBITDA
Ελλάδα 174,2 161,9 7,6%
Αλβανία 12,7 25,1 -49,4%
Βουλγαρία 41,4 40,3 2,7%
Ρουμανία 6,6 15,1 -56,3%
πΓΔΜ 1,9
Ενδοομιλικές Απαλοιφές 3,9 (4,1) -195,1%
Σύνολο 238,8 240,2 -0,6%

Προσαρμοσμένο EBITDA* 241,4 240,2 0,5%
Περιθώριο EBITDA %
Ελλάδα 37,5% 35,5% +2,0μον.
Αλβανία 44,6% 62,1% -17,5μον.
Βουλγαρία 39,8% 37,1% +2,7μον.
Ρουμανία 5,7% 14,9% -9,2μον.
πΓΔΜ 13,3%
Σύνολο 33,9% 33,5% +0,4μον.
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA* 34,2% 33,5% +0,7μον.

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγράμματος εθελουσίας εξόδου στις δραστηριότητες κινητής στη Ρουμανία,

ύψους € 2,6 εκατ.

Το Α’ τρίμηνο του 2010, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε περίπου 21,8 εκατ., 9,5% περισσότεροι σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2009.

Κινητή τηλεφωνία  – Ελλάδα

Το Α’ τρίμηνο του 2010, η πελατειακή βάση της COSMOTE διαμορφώθηκε σε 8,8 εκατομμύρια, ενισχυμένη κατά 4,8% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2009. Η πλειονότητα των νέων συνδέσεων συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο αφορά σε πελάτες καρτοκινητής. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι συνδέσεις καρτοκινητής σημείωσαν μείωση, αποτέλεσμα της υποχρεωτικής διαδικασίας ταυτοποίησης που ξεκίνησε στα μέσα του Δ’ τριμήνου του 2009.

Εκτιμάται ότι τα έσοδα από υπηρεσίες το Α’ τρίμηνο του 2010 για το σύνολο της αγοράς κινητής στην Ελλάδα συνέχισαν να μειώνονται, καταγράφοντας παρόμοιες τάσεις με το 2009. Η πτώση αυτή οφείλεται στη μείωση των τελών διασύνδεσης, στις μειούμενες τιμολογιακές χρεώσεις, αλλά και στη συνεχιζόμενη πτώση στην ιδιωτική κατανάλωση. Αντίθετα, η COSMOTE κατόρθωσε να συγκρατήσει τη μείωση των εσόδων από υπηρεσίες στο 2,1% το Α’ τρίμηνο.

Η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες οφείλεται κυρίως στην πτώση των εσόδων από εισερχόμενη κίνηση κατά σχεδόν 24%, λόγω μείωσης των τελών τερματισμού και ενίσχυσης της κίνησης εντός δικτύου. Αντίθετα, τα έσοδα από εξερχόμενη κίνηση υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 2,3%. Την πτώση των εσόδων από υπηρεσίες αντιστάθμισαν οι πωλήσεις συσκευών. Τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου δεν αποτυπώνουν πλήρως τον νέο γύρο έντασης του ανταγωνισμού στις χρεώσεις της καρτοκινητής που ξεκίνησε το Φεβρουάριο, καθώς και τις τελευταίες μακροοικονομικές εξελίξεις.

Η COSMOTE έρχεται πρώτη στην ελληνική αγορά σε πελάτες κινητού ευρυζωνικού internet, με τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες να ενισχύονται κατά 66% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο δείκτης μικτού AMOU, αυξήθηκε κατά σχεδόν 16% το Α’ τρίμηνο του 2010, στα 231 λεπτά, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων τριμήνων. Θετική ήταν η επιρροή κυρίως από το AMOU της καρτοκινητής που αυξήθηκε κατά περισσότερο από 29%, λόγω των σημαντικών  προσφορών για κίνηση εντός δικτύου.

Ο δείκτης μικτού ARPU για το Α’ τρίμηνο του 2010 διαμορφώθηκε σε € 16, μειωμένος κατά 12,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης του ARPU καρτοκινητής. Η πτώση στο ARPU συμβολαίων οφείλεται κυρίως στη μείωση των τελών εισερχόμενης κίνησης, καθώς και στην ανταπόκριση των πελατών στις προσφορές ευρυζωνικών υπηρεσιών, όπου το ARPU είναι σε γενικές γραμμές χαμηλότερο.

Το Α’ τρίμηνο του 2010, η κερδοφορία EBITDA της COSMOTE στην Ελλάδα ενισχύθηκε κατά 7,6% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2009, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 37,5%, σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα λόγω των σημαντικών πρωτοβουλιών για τον περιορισμό των εξόδων, ιδίως διανομής και marketing, αλλά και της μείωσης των εξόδων διασύνδεσης.

Κινητή τηλεφωνία  – Αλβανία

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2010, η AMC προσέλκυσε περίπου 99.000 καθαρές νέες συνδέσεις, με την πελατειακή της βάση να ξεπερνά στο τέλος της περιόδου τα 2 εκατομμύρια, αυξημένη κατά 43% περίπου σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2009.

Τα έσοδα και το περιθώριο EBITDA της AMC επηρεάστηκαν σημαντικά από την υποτίμηση του τοπικού νομίσματος, τη ρύθμιση των τιμών χονδρικής και λιανικής της εταιρείας, τον περιορισμό της διεθνούς εισερχόμενης κίνησης, καθώς και τον έντονο ανταγωνισμό.

Κινητή τηλεφωνία  – Βουλγαρία

Το Α’ τρίμηνο του 2010, η GLOBUL αύξησε τους συνδρομητές συμβολαίου κατά 4% περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πελάτες συμβολαίου της εταιρείας ανέρχονται πλέον σε 2,1 εκατομμύρια, αποτελώντας το 56% της πελατειακής της βάσης. Αντίθετα, οι πελάτες καρτοκινητής μειώθηκαν κατά σχεδόν 13% από το Α’ τρίμηνο του 2009, αποτέλεσμα της υποχρεωτικής διαδικασίας ταυτοποίησης και της έμφασης που δίνει η εταιρεία στην αύξηση των πελατών συμβολαίου. Η συνολική πελατειακή βάση της GLOBUL στο τέλος Μαρτίου του 2010 διαμορφώθηκε σε 3,8 εκατομμύρια περίπου.

Τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 2% περίπου το Α’ τρίμηνο του 2010, ως αποτέλεσμα μακροοικονομικών παραγόντων, του έντονου ανταγωνισμού στους εταιρικούς πελάτες συμβολαίου και της μείωσης στα τέλη διασύνδεσης.

Η GLOBUL πραγματοποίησε μεγάλα βήματα για τη μείωση του κόστους, επιτυγχάνοντας σημαντικό περιορισμό των εξόδων σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πωλήσεων και διανομής (-45%) και τιμολόγησης και είσπραξης (-13%).

Κινητή τηλεφωνία  – Ρουμανία

Η πελατειακή βάση της COSMOTE Ρουμανίας διαμορφώθηκε σε 7,2 εκατομμύρια το Α’ τρίμηνο του 2010, με τους πελάτες συμβολαίου να αποτελούν το 21%. Η αύξηση των πελατών συμβολαίου, ιδίως των εταιρικών, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση των εσόδων. Παράλληλα, αυξήθηκαν και οι πελάτες καρτοκινητής, παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό σε αυτό τον τομέα της αγοράς. Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 8% το Α’ τρίμηνο, με τα έσοδα από εξερχόμενη κίνηση να ενισχύονται κατά 11%. Εξαιρουμένης της Zapp, η πτώση της κερδοφορίας EBITDA θα είχε διαμορφωθεί σε 27%, αποτέλεσμα κυρίως των αυξημένων εξόδων δικτύου, καθώς και των εξόδων πωλήσεων και διανομής. Επιπλέον, η σημαντική πτώση των τελών διασύνδεσης διεθνούς εισερχόμενης κίνησης επηρέασαν σημαντικά την κερδοφορία.

Με το μερίδιο αγοράς της να ξεπερνά ήδη το 23% και με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τρίτης γενιάς μετά την εξαγορά της Zapp, η COSMOTE Ρουμανίας δίνει έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στους τομείς των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των εταιρικών πελατών. Η ενσωμάτωση της Zapp συνεχίζεται κανονικά, ενώ ήδη το Α’ τρίμηνο έχουν επιτευχθεί συνέργιες σε επίπεδο εσόδων και κόστους.

3. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ο OTE ανακοινώνει τη πρόθεσή για την έξοδο του από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE)

Στις 12 Μαΐου ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την πρόθεση του για έξοδο από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Οι μετοχές του ΟΤΕ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με την μορφή αποθετηρίων τίτλων (ADRs). Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ αποφάσισε σχετικά στην χθεσινή συνεδρίαση του. Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι οι διαδικασίες εξόδου από το  Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα έχουν ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010.

Η απόφαση του ΟΤΕ για έξοδο από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχει σαν στόχο την μείωση του λειτουργικού κόστους, την μείωση της πολυπλοκότητας των οικονομικών αναφορών και την συγκέντρωση της διαπραγμάτευσης των μετοχών του, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αγορά που παρουσιάζει την μεγαλύτερη ρευστότητα για τις μετοχές του. Ο ΟΤΕ θα συνεχίζει να καλύπτει τις ανάγκες των επενδυτών του στις ΗΠΑ, να τηρεί τα υψηλότερα επίπεδα εταιρικής διακυβέρνησης, και να παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση στα Αγγλικά.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Δεδομένης της αναμενόμενης αρνητικής επίδρασης των μέτρων στήριξης της Ελληνικής οικονομίας στη κατανάλωση, του έντονου ανταγωνισμού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ο ΟΤΕ δεν αναμένει ότι η μείωση των εσόδων σε όλες τις δραστηριότητες του θα παραμείνει, κατά το υπόλοιπο του 2010, στα επίπεδα του Α’ τριμήνου 2010. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η κερδοφορία του Ομίλου, όπως αποτυπώνεται στο προσαρμοσμένο EBITDA ως ποσοστό των εσόδων, θα μπορούσε επίσης να επηρεαστεί. Η Διοίκηση σκοπεύει να προχωρήσει ενεργητικά σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση της απώλειας εσόδων, του κόστους λειτουργίας και στην εξοικονόμηση χρηματορροών.

ΣΗΜ. Οι οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., είναι διαθέσιμες στο http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/OTEIRMainPage

About stavrosalatas

Ο Σταύρος Αλατάς – Καρακάσης γεννήθηκε στις 19/06/56 στη Χαλκίδα, όπου και τελείωσε τις βασικές κατώτερες και μέσες σπουδές. Από το 1971 σε ηλικία 14 ετών ήταν ανταποκριτής της εφημερίδας «ΟΜΑΔΑ» του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη στην Εύβοια. Από το 1974 μέχρι και το 1990 διετέλεσε δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης και επιτελικό στέλεχος στις εφημερίδες «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», «ΑΥΓΗ» και «ΕΘΝΟΣ», ενώ ήταν ανταποκριτής σε πληθώρα εντύπων του εξωτερικού αλλά και της περιφέρειας. Από το 1981 μέχρι και το 1987 ήταν επικεφαλής του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του ομίλου εταιριών «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ». Από το 1983 μέχρι και το 1988 ήταν ένας από τους τρεις μετόχους των εταιριών “Programma” (Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων) και της διαφημιστικής εταιρίας “Adveco”. Το 1987 επιμελήθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή» την έκδοση του πρώτου ένθετου περιοδικού ελληνικής εφημερίδας, στο οποίο διετέλεσε μέχρι και το 1990 Σύμβουλος Έκδοσης. Τον Μάιο του 1990 δημιούργησε την εταιρία Δημοσίων Σχέσεων “Deal”, όπου είναι και ο κύριος μέτοχος και τέσσερα χρόνια αργότερα την εταιρία Promotion "Face". Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων.

Posted on 17/05/2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Σχολιάστε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: